Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov .Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok : meno, priezvisko, ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefóne číslo, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webové merače/analytika

Jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.

6. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty /emailová adresa/ k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení.
Emailové adresy užívatelov ,ktorí sa prihlásili k odoberianiu tzv.Newsletterera sú odosielané a spracovávané treťou stranou so sídlom v EU firma Ecomail , ktorá dodržiava a všetky zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov.

7. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

10. Právo na obmedzené spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na výmaz

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

15. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte nás na adrese gdpr@akvaland.sk .

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť poskytnúť vyššie uvedené služby.

 

Marián Válek - Akvaland
Adresa: Bieloruská 33, 82106 Bratislava

IČO: 45430098
DIČ:1047767281
IČ DPH:SK1047767281                        
Telefón: +421 948 673 317
E-mail: info@akvaland.sk